کلرلا http://chlorella.mihanblog.com 2018-10-20T11:15:27+01:00 text/html 2013-08-22T13:28:29+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari ساختار مولکولی كلروفیل و گلبول قرمز و تفاوت آنها http://chlorella.mihanblog.com/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 278.8pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ساختار مولکولی كلروفیل و گلبول قرمز و تفاوت آنها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 278.8pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 278.8pt"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:414.75pt; height:231pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\alpha\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="chlorophyll-hemoglobin"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="553" height="308" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" v:shapes="_x0000_i1025"><!--[endif]--></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلروفیل همچنین با تحریك تولید گلبول های قرمز در بدن یك عامل مؤثر در مقابل كم خونی است. محققان زیادی كلروفیل را به عنوان درمان دارویی كم خونی پیشنهاد كرده اند. همچنین كلروفیل به حمل اكسیژن در سراسر بدن و مغز كمك می كند. به همین دلیل در بعضی مواقع به کلرلا غذای مغز می گویند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اثرات مفید كلرلا به خاطر وجود رنگ دانه های كلروفیل :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اثرات آنتی موتاژنیك ( ضد جهش ژنتیکی ) : </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در برابر آفلاتوكسین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ( قارچ )</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">بنزوپیرن ( تنباكو )</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">آمین های چند حلقه ای ( غذاهای کبابی ).<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">محافظت از دیواره معده با مهار اثر آنزیم پپسین بر روی آن.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">از بین بردن بوی بد ( بدن ، دهان و ... ).</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">4-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">آنتی اكسیدان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">5-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">دفع سموم دی اكسین مواد شیمیایی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;اثرات مفید كلرلا به خاطر وجود رنگ دانه های بتاكاروتن:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پیشساز ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">( یكی از ویتامین های ضروری محلول در چربی )<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">آنتی اكسیدان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پیشگیری از آرترواسكلروزیس ( تصلب شراین )</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:27.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 27.0pt center 207.65pt left 278.8pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">4-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">ضد سرطان<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اثرات مفید كلرلا به خاطر وجود رنگ دانه های لوتئین:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">آنتی اكسیدان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بطور ویژه پیشگیری از اكسیداسیون لیپیدها كه در پلاسمای خون و چشم ها اتفاق می افتد. لوتئین موثرترین کاروتنوئید برای این عمل می باشد .</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt;mso-table-rspace: 9.0pt;margin-right:6.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: margin;mso-table-left:left;mso-table-top:15.75pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev: .5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="568" colspan="4" valign="top" style="width:426.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">مقایسه میزان رنگ دانه ها در سبزیجات سبز و زرد<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">لوتئین<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">بتاكاروتن<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">كلروفیل<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#76923C;mso-bidi-language:FA">سبزی ( گرم10)<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7/0</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">120mg <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">بركلی<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3/0<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>08/0<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">60<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">كلم<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3/0<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>17-7</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">ناچیز<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">هویج<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:14.55pt"> <td width="142" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>15</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>14</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">130mg<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:14.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA">اسفناج<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="142" style="width:106.5pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>503<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.5pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>106</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3700<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="142" valign="top" style="width:106.55pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: center 207.65pt left 269.25pt;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace: 9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph; mso-element-anchor-horizontal:margin;mso-element-top:15.75pt;mso-height-rule: exactly"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;position:relative;top:1.0pt;mso-text-raise:-1.0pt;mso-bidi-language: FA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:9pt; height:9.75pt' o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\Users\alpha\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.wmz" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="12" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_i1026"><!--[endif]--></span></b><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Equation.3" ShapeID="_x0000_i1026" DrawAspect="Content" ObjectID="_1438699349"> </o:OLEObject> </xml><![endif]--></span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">كلرلا<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="568" colspan="4" valign="top" style="width:426.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;position:relative;top:1.0pt;mso-text-raise: -1.0pt;mso-bidi-language:FA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:9pt;height:9.75pt' o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\Users\alpha\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.wmz" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="12" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif" v:shapes="_x0000_i1027"><!--[endif]--></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Equation.3" ShapeID="_x0000_i1027" DrawAspect="Content" ObjectID="_1438699351"> </o:OLEObject> </xml><![endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;میزان رنگ دانه ها در انواع گونه های مختلف كلرلا به میزان كمی فرق دارند.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به هضم غذاها كمك می كند</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به دلیل داشتن مواد مختلفی نظیر آنزیم ها، فیبر و میزان بالای كلروفیل به هضم غذا و سلامتی دستگاه گوارش كمك كرده و باعث دفع مواد زائد و سموم از بدن می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به دلیل این توانایی، بوی بد دهان بعد از چند روز مصرف از بین می رود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کلرلا با تحریك تكثیر باكتری های سودمند روده ( لاكتو باسیل ها ) که سرعت آنرا تقریبا" 4 برابر می کند باعث می شود هضم و جذب غذا افزایش پیدا کند . این باکتری های سودمند همچنین با تكثیر پاتوژنهای متداول دستگاه گوارش مثل كاندیدا آلبیكنس مبارزه می كنند. یكی دیگر از مهم ترین عواملی كه در این پروسه باعث تأثیرگذاری بیشتر می شود ویتامین های گروه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> موجود در کلرلا است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دیواره سلولی غیر قابل هضم كلرلا در دستگاه گوارش به عنوان فیبر عمل كرده و باعث تحریك حركات دودی شکل روده ها می شود. همچنین از عملكرد ضعیف دستگاه گوارش و یبوست پیشگیری می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 269.25pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا حاوی آنزیم های مختلفی است كه مهم ترین آنها كلروفیلاز و پپسین هستند . این دو آنزیم گوارشی به همراه دیگر آنزیم های موجود در كلرلا نقش های مهمی را در بدن انسان ایفا می كنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا باعث تنظیم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PH</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بدن می شود<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نشان دهنده میزان اسیدی بودن و یا قلیایی بودن مایعات بدن می باشد . 7 </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>=</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">&nbsp;نشان دهنده خنثی بودن،&nbsp; 7 › </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">اسیدی بودن</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7 </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH ›</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قلیایی بودن مایعات بدن را نشان می دهد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مناسب برای یك انسان سالم در حدود 4/7 ( خیلی جزئی قلیایی ) است. یكی از مسائل مهم در سالم ماندن بدن تنظیم فاكتور </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در حوالی میزان نرمال آن می باشد. هرچند که به دلیل رژیم غذایی نامناسب و استفاده از تنقلات ، غذاهای زیاد پخته شده ، فرآوری شده ، غذاهای آماده به همراه نوشیدنی های شیرین و گازدار (</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PH</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">معمول این نوشیدنی ها حدود 7/2 است.) </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مایعات بدن اغلب افراد بسیار اسیدی می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">میزان </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بدن یك فرد به كمك بزاق دهان و یا به كمك ادرار قابل اندازه گیری می باشد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اندازه گیری شده از طریق ادرار بسیار دقیق تر از بزاق دهان است. زیرا بزاق دهان به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی و غذاهای مصرف شده قرار می گیرد. تنها با رعایت اصول آزمایش یعنی اجتناب ازخوردن و آشامیدن 30 دقیقه قبل از انجام آزمایش ، می توان به دقیق بودن </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اندازه گیری شده از راه بزاق اعتماد كرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:80.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اسیدی بودن مایعات بدن باعث می شود :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt left 80.45pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">یك محیط مناسب برای زندگی و تكثیر پاتوژنها (باكتری ها، ویروس ها، قارچ ها) ایجاد شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt left 80.45pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">میزان اكسیژن در بدن کاهش پیدا کند که باعث بوجود آوردن محیط مناسب برای رشد و تكثیر سلولهای سرطانی می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt left 80.45pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">تخریب سلولهای دیواره شریان هایی كه كلسترول به آنها چسبیده تسریع شود و باعث ایجاد پلاك گردد. پلاكها باعث لخته شدن خون و مسدود شدن جریان خون و ایجاد بیماریهای قلبی و سكته می شوند. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> text/html 2013-08-22T13:25:41+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari فواید درمانی http://chlorella.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><u><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فواید درمانی كلرلا<o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا بدن شما را سم زدایی می کند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به عنوان یك عامل سم زدایی قوی، فلزات سنگین و مواد به جا مانده از آفت كش ها را از بدن دفع می كند. تحقیقات و مطالعات زیادی در آمریكا و اروپا نشان داده اند كه کلرلا به واسطه افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ، باعث تجزیه هیدروكربن های پایدار و سموم فلزی مثل جیوه، كادمیوم و سرب همچنین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">DDT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">PCB</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می شود. در ژاپن، گیاه كلرلا بیشتر ازنقطه نظر خاصیت سم زدایی و همچنین خنثی كردن و دفع سموم از بدن مورد توجه قرار گرفته است. سلول كلرلا از دو قسمت تشكیل شده است. قسمت اول شامل دیواره سلولی حاوی فیبر و قابل هضم (20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و قسمت دیگر مواد مغذی داخل سلول (80</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>). فیبرهای موجود در دیواره سلولی بیرونی با فلزات سنگین ، آفت كش هایی مثل </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">PCB</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و دیگر سموم موجود در بدن پیوند برقرار كرده و تمام آنها را از طریق مدفوع دفع می كند. بعد از مصرف مرتب كلرلا به مدت 3 ماه، &nbsp;دفع سموم از بدن و سم زدایی از خون ، كبد و دستگاه گوارش شروع می شود كه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">میزان سم زدایی &nbsp;كاملاً وابسته به مقدار مصرف كلرلا در این مدت است . فیبر موجود در كلرلا به هضم بهتر مواد غذایی کمک کرده و موجبات سلامتی دستگاه گوارش را فراهم می آورد. با توجه به این حقیقت که تحرك منظم دستگاه گوارش برای سلامتی و دفع مواد اضافی و سمی بدن بسیار مهم است ، بسیاری از مردم از یبوست رنج می برند. باقی ماندن بیشتر مواد دفعی در روده امكان جذب دوباره مواد سمی را بوجود می آورد. در فردی كه 2 یا 3 بار در روز غذا مصرف می كند به میزان 2 تا 3 بار هم باید دفع داشته باشد. دفع به میزان كمتر از آن نشان دهنده یبوست است. بیشتر مردم آمریكا به دلیل كمبود فیبر در رژیم غذایی خود و استفاده از غذاهای فرآوری شده از یبوست رنج می برند. فیبر باعث تحرك دستگاه گوارش شده همچنین با اتصال به فلزات سنگین و همچنین سایر سموم به سم زدایی كمك می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">امروزه سرطان كولون دومین سرطان شایع در دنیاست. مصرف غذاهای فرآوری شده فاقد فیبر از ابتدایی ترین دلایل این سرطان است. در مناطقی از دنیا كه هنوز از رژیم های غذایی دست نخورده استفاده می شود مثل مناطق روستایی آفریقا، سرطان كولون هنوز دیده نشده است. انجمن سرطان آمریكا پیشنهاد می كند که مصرف 25 تا 30 گرم فیبر در روز از سرطان كولون پیشگیری می كند. با وجود این مردم امریكا بطور متوسط 11 گرم در روز فیبر مصرف می كنند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اثر پاك كنندگی كلرلا در دستگاه گوارش و دیگر كانونهای دفع بدن همچنین محافظت آن از كبد، به پاكیزه كردن و پاكیزه نگاه داشتن خون كمك می كند . خون پاكیزه و گلبول های قرمز فراوان که حامل اكسیژن هستند اركان بسیار مهم یك سیستم دفاعی طبیعی می باشند. خون پاكیزه خروج تمام مواد دفعی متابولیك را از بافتهای بدن تضمین می كند. پروسه سم زدایی بدن برای سلامت عمومی بدن بسیار حیاتی است. به دلیل كمك كلرلا به این پروسه ها سیستم ایمنی بدن قوی تر شده و دیگر سیستم های بدن مؤثرتر به كار خود ادامه می دهند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:-2.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-14.2pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دكتر </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">Ichimura</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> از دانشگاه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Toyama</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">ژاپن طی یک مطالعه بالینی برای 30 بیمار مبتلا به مسمومیت با فلزات سنگین روزانه 30 قرص كلرلا (6گرم) تجویز کرد. او گزارش داد که فلزات سنگین با مواددفعی گوارشی از بدن خارج شدند. امروزه آلودگی های محیطی معمولاً بوسیله فلزات سنگین ایجاد می شوند به همین دلیل كلرلا به عنوان یك کشف بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است.<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">كلروفیل ، سم زدای کلیدی است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">نام كلرلا به علت داشتن مقدار زیاد از كلروفیل به این گیاه تك سلولی داده شده است. میزان كلروفیل آن در هرگرم بسیار بیشتر از هر گیاه دیگری است. كلروفیل یكی از مهم ترین مواد غذایی است كه توانایی پاكیزه كردن دستگاه گوارش و دیگر سیستم های دفعی بدن مثل كبد و خون را دارد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">جلبك های سبز غنی ترین منبع كلروفیل در دنیا هستند. در میان تمامی جلبك های سبز مطالعه شده تاکنون كلرلا بالاترین میزان كلروفیل خالص و طبیعی (5-2%) را دارا می باشد. كلروفیل موجود در این جلبک 5 برابر گندم، بیشتر از 10 برابر </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">spirulina</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و 12 برابر جو و 50 برابر بیشتر از یونجه است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">كلرلا غنی ترین منبع كلروفیل، بتا كاروتن و لوتئین در میان سبزیجات سبز و زرد است. این رنگدانه های طبیعی بطور مستقیم از دستگاه گوارش جذب می شوند و به همین دلیل هم می توانند موثر عمل کنند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-12.35pt; margin-top:13.65pt;width:459pt;height:318.7pt;z-index:251657216' filled="f" strokecolor="red" strokeweight="6pt"> <v:stroke linestyle="thickBetweenThin"/> <w:wrap anchorx="page"/> </v:rect><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: relative;z-index:251657216;left:-21px;top:14px;width:621px;height:448px"><img width="621" height="434" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026"></span><!--[endif]--><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <br clear="ALL"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">كلروفیل<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">كلروفیل رنگ دانه سبز موجود در گیاهان است كه به جذب نورخورشید و تبدیل آن به انرژی كمك می كند. اعتقاد بر اینست که این ماده برای بدن انسان بسیار مفید است. مصرف غذاهای حاوی كلروفیل باعث پاك شدن جریان خون ، از بین رفتن بوی بد دهان و بدن ، بی اثر شدن مواد سرطان زا و جلوگیری از فساد دندانها می شود. به علاوه مصرف مكمل های حاوی جلبك اثرات مفیدی بر &nbsp;بیماری های التهابی مثل آرتریت و زخم معده دارد. ( نوشته شده توسط &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Paul Pichford</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، در كتاب &nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Healing with Whole Foods</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> : شفا با غذاهای کامل ). كلروفیل همچنین به عنوان یك عامل آنتی اكسیدان قوی باعث كاهش تخریب سلولها به وسیله عوامل سرطان زای محیطی می شود. (نوشته شده توسط </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">J. Abrams</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">Karl</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">&nbsp;، در كتابش با نام </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Algae to the Rescue </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> جلبک برای نجات ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Pichford</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و دیگران بر این باورند كه كلروفیل رفتارهای مولكول هموگلوبین انسانی را تقلید می كند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">« توانایی كلروفیل در بهبود و درمان كم خونی ممكن است به علت شباهت ساختمان مولكولی آن به هموگلوبین باشد » او می نویسد: « تنها فرق این دو ملكول در اتم مركزی آنها است. اتم مركزی در مولكول كلروفیل منیزیم و در هموگلوبین آهن است ». <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">كلروفیل به سم زدایی بدن كمك می كند زیرا مواد سمی را جذب و بی اثر می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">هموگلوبین پروتئین گلبولهای قرمز خون است كه با اكسیژن پیوند تشكیل می دهد و باعث رنگ قرمز خون می شود. مولكولهای كلروفیل و هموگلوبین كاملاً شبیه هم هستند و تنها فرق آنها مولكول مركزی آنهاست كه در هموگلوبین آهن و در كلروفیل منیزیم است. منیزیم یكی از عناصر ضروری برای عملکرد صحیح عضله قلب است . قلب برای تپیدن نیازمند منیزیم است . </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 207.65pt left 278.8pt"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2013-08-22T13:24:31+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari مروری بر کلرلا http://chlorella.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Mitra';">پرورش دادن كلرلا به منظور تولید پروتئین گیاهی از نظر زیست- محیطی مقرون به صرفه تر از گیاهان دیگر است. در مقایسه با سویا در یك مساحت معین، میزان پروتئین بدست آمده از كلرلا 20 برابر میزان پروتئین بدست آمده از سویا است. همچنین در یك مقدار وزنی برابر ،میزان پروتئین تولیدی كلرلا 2 برابر سویا، گوشت گاو یا گوشت مرغ و همچنین 20 برابر پروتئین برنج و سیب زمینی است.</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="568" colspan="2" valign="top" style="width:426.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt; text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">مقایسه میزان پروتئین (در 100 گرم از هر ماده غذایی)<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">67-60</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>% <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">گوشت گاو<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">27-24</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>% <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">گوشت مرغ<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;24</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ماهی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">29-18</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تخم مرغ<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">گندم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">برنج <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سیب زمینی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" valign="top" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;- CGF</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">نیروگاه کلرلا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">به نظر می رسد تركیب شیمیایی منحصر بفرد پروتئین كلرلا كه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (فاكتور رشد كلرلا) نامیده شده است هسته سلامت بخش كلرلا است. تمام عناصر موجود در هسته سلول کلرلا (پپتیدها، پروتئین ها، نوكلئیك اسیدهای </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">DNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، پلی ساكاریدها، بتا گلوكانها، سولفور و منگنز ) همگی با هم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را می سازند. ‍‍‍</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فقط در هسته سلول یافت می شود. در انسان ، منگنز به غلظت بسیار بالایی در استخوانها ، کبد ، پانكراس و غده هیپوفیز كه اصلی ترین غده اندوكرینی بدن است یافت می شود. كمبود منگنز باعث از دست رفتن حافظه، پیری، عدم تعادل هورمونی و نابسامانی های متابولیك می شود. با این حال منگنز به عنوان تنها عامل ، توجیه كننده تمام سودمندی های </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نمی باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">محققان دریافته اند كه ‍</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در زمان اوج فتوسنتز تولید شده و باعث رشد سریع سلول می شود. یك سلول در عرض 24-20 ساعت به 4 سلول تبدیل می شود كه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; عامل تسریع كننده این پروسه رشد می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فاكتور رشد جلبك به رشد حیوانات و میكروارگانیسم ها كمك كرده و در جوان سازی سلولهای بدن انسان نقش مهمی را ایفا می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در آزمایشهای انجام شده برروی میكرو ارگانیسم ها ، حیوانات و كودكان نشان داده شده است كه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باعث تحریك رشد سلولها شده و هیچ گونه عارضه جانبی هم ایجاد نمی كند. همچنین در بزرگسالان عملکرد </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">RNA/DNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سلول كه مسوول ساخته شدن پروتئین ها و آنزیم ها و ایجاد انرژی سلولی می باشد را بهتر كرده و ترمیم سلولها را افزایش می دهد و سلولها&nbsp; را در برابر عوامل سمی محافظت می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در كودكان و بزرگسالان ، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> علاوه بر ترمیم سلولهای تخریب شده و محافظت آنها در برابر سموم، به رشد باكتری های سودمند كولون هم كمك می كند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باعث تحریك رشد و افزایش وزن در بزرگسالان نمی شود. همچنین باعث افزایش سرعت و میزان هیچ بیماری نمی شود و تنها باعث رشد كودكان و حیوانات نابالغ می شود. این نتایج (افزایش رشد و اثرات شفا بخش) نمی تواند دلیلی بجز ماده منحصر بفرد كلرلا یعنی </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">داشته باشد .<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دانشمندان زیادی در كل دنیا در تلاش هستند تا مكانیسم عمل </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را بطور دقیق شناسایی كنند. تعدادی از محققان گزارش داده اند كه به دلیل این كه پروسه ساخته شدن </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در طول فتوسنتز انجام می گیرد، انرژی شفا بخش خورشید در داخل ساختمان این مولكول ذخیره می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در میان تحقیقات كلینیكی انجام گرفته برای درک اثرات شفا بخش </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، در مورد اثرات درمانی مفید آن در درمان زخم های مزمن گوارشی و گاستریت مزمن، &nbsp;نتایج شایان توجهی در یک مطالعه بیمارستانی&nbsp; بدست آمده است. در این مطالعه بعد از قطع تمام داروهای شیمیایی استفاده شده ، بیماران بوسیله عصاره </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مورد درمان قرار گرفتند. بعد از چند روز، بافت جدید در محل زخم ها ظاهر شده و خیلی زود تمام آنها بهبود پیدا كردند. این تحقیق نشان داد كه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> قادر است رشد سلولی در بدن بیمارانی كه قادر به ترمیم سلولهای زخمی نیستند را تحریك كند. (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">jenson</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">دكتر </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Bernard jenson</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در كتاب خود به نام « کلرلا:گوهر مشرق زمین» نوشته است که </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و نوكلئیك اسیدها مهم ترین تركیبات موجود در كلرلا هستند زیرا آنها به دلیل ترمیم ارگانها، غدد و بافتهای بدن قادر هستند میزان انرژی بدن را افزایش دهند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-27.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:28.3pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> به نگهداری و ترمیم سلولها كمك می كند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-27.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:28.3pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> انرژی بدن را افزایش می دهد.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-27.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:28.3pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رشد سلولهای جدید را تحریك می كند .</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-27.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:28.3pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">4-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:37.3pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;tab-stops:28.3pt"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">میزان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;موجود در کلرلا بسته به نوع محصول و گونه كلرلا متفاوت است. در حالیكه كلرلا بطور معمول حاوی 5 درصد </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است ، میزان آن در حالت عصاره مایع تغلیظ شده و یا عصاره پودر شده به 10 تا 15 برابر می رسد. در بعضی از گونه های كلرلا غلظت </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> افزایش یافته و به 20% می رسد. هر چه میزان </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> كلرلا بیشتر باشد، سودمندی آن بیشتر است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا یك غذای كامل را پیشکش می کند <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به دلیل دارا بودن مواد متنوع و همچنین به خاطر میزان پروتئین بالا و باورنکردنی اش به عنوان یك غذای كامل قابل استفاده است. این سلول حاوی ویتامین ها، مواد معدنی، كربوهیدرات، فیبر، كلروفیل، آنزیم ها، آنتی اكسیدانها و دیگر مواد مفید گیاهی می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سلول كلرلا قادر است ویتامین </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، بتا كاروتن و همچنین ویتامین های </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ،</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">‌،</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ،</span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">K</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برای بدن تأمین كند. مواد معدنی آن شامل كلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، روی، منگنز و گوگرد و ... می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;tab-stops:right 25.45pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">همچنین كلرلا یك منبع غنی لوتئین (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">lutein</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است. لوتئین یك آنتی اكسیدان قوی است كه برای چشمها بسیار سودمند است. لوتئین نقش مهمی را در درمان چشمهای مبتلا به كاتاراكت (آب مروارید) ، از بین رفتن ماکولا و مشكلات شبكیه چشم ایفا می کند. محققان دپارتمان تغذیه دانشگاه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">wisconsin</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">امریکا نشان داده اند كه لوتئین در آب مرواریدهایی كه بخاطر افزایش سن در بزرگسالان بین 50 تا 86 سالگی ایجاد می شود اثر پیشگیری كننده بسیار خوبی دارد. لوتئین تنها كارتنوئید موجود در طبیعت است كه چشم را در برابر آب مروارید محافظت می كند. مقدار لوتئین موجود در تعدادی از گونه های كلرلا(</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 100</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 503 ) 50 برابر لوتئین موجود در اسفناج&nbsp; (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 100</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">10.2 ) می باشد .<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2013-08-22T13:24:02+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari مروری بر کلرلا http://chlorella.mihanblog.com/post/8 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="568" style="width:426.1pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt; text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">اسید های آمینه موجود در كلرلا(%)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt; text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family: Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA">·<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><u><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اسید امینه های ضروری</span></u></b><b><u><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">لوسین...........................7/4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;گلو تامیك اسید...................8/5</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">والین.............................2/3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;اسپارتیك اسید.....................7/4</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">لیزین............................1/3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;آلانین..................................3/4</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فنیل آلانین..................8/2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;آرژینین..................................3/3</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ترئونین.........................4/2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;گلیسین..................................1/3</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ایزو لوسین...................3/2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;پرولین....................................5/2</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">متیونین........................3/1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;سرین.....................................0/2</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt; font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol; mso-bidi-language:FA">·<span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تریپ توفان..................5/0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;هیستیدین...............................1/1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:72.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دیگر اسید آمینه ها................</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4/11</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt; text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt; text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="568" colspan="2" valign="top" style="width:426.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>مشخصات مواد مغذی موجود در 100 گرم كلرلا<o:p></o:p></b></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">بتا كاروتن<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>180<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">بیوتین<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>91/1<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">B1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (تیامین)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>15<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">ویتامین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> B2 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(ریبو فلاوین)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8/4<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">ویتامین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> B3 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(نیاسین)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>26<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ویتامین </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">B5</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(پانتوتنیك اسید)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>13<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">B6</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">(پیریدوكسین)<o:p></o:p></span></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>17<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">B12</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 26/1<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>15</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">كلسیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>300</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">كلروفیل<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2200 </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">مس<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8/0<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ویتامین </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050; mso-bidi-language:FA">E</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>09/0</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">فولیك اسید<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>17</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">ید<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 60</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">آهن<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>108</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">منیزیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>399</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">منگنز<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4/19</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">فسفر<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1000 mg</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">پتاسیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>927</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">سلنیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">سدیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>30</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">روی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">mg</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>70<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA">پروتئین<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">60</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">كربوهیدرات<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">1/20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">فیبر<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">2/0</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">چربی<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">11</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">اسید چرب اشباع نشده( بیشتر امگا 3 )<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">02/9</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="284" style="width:213.05pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">اسیدهای چرب اشباع شده<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="284" style="width:213.05pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA">98/1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#002060; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align: center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2013-08-22T13:23:08+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari ادامه مرور بر کلرلا http://chlorella.mihanblog.com/post/7 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">اثرات شفابخش كلرلا روی بدن ما عمیق تر از موارد یاد شده است. مطالعات علمی نشان می دهد كه این ماده طبیعی باعث بهتر شدن مشكلاتی مثل فشار خون بالا ، دیابت، &nbsp;تومورهای بدخیم، فیبرومیالژیا و زخم ها می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کلرلا یک غذای کاملا" طبیعی و ساخته شده به دست خداوند است و با داروهای ساخت دست بشر که در درمان بیماری ها بکار می روند متفاوت است . مصرف کلرلا و متعاقب ان تقویت سیستم ایمنی بدن اساسا" با خوردن یک دارو برای درمان یک بیماری متفاوت است .تمام داروهای سنتز شده باعث درمان نشانه های بیماری های مختلف می شوند و توانایی از بین بردن عامل ایجادكننده بیماری را ندارند. با مصرف كردن داروهای شیمیایی به دلیل درمان نشدن عامل اصلی بیماری، نشانه های آن ادامه پیدا می كند. همچنین مصرف بیش از اندازه داروهای سنتز شده باعث مسمومیت و مرگ شده یا در بهترین حالت باعث ایجاد عوارض جانبی می شوند. از همین رو نیاز است که قبل از اینکه بیماری به سرغمان بیاید خود ما نقش فعال تری در حفظ سلامتی خود به عهده بگیریم و از ایجاد بیماری جلوگیری نماییم . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">خوشبختانه كلرلا یك غذای طبیعی است كه بوسیله سنتز شیمیایی ساخته نشده است. وهمانند یك غذا بدون عوارض جانبی برای سالم زیستن قابل استفاده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">علت اصلی بیماریها در قرن حاضر غذاهای ناسالم یا نامناسب است. با خوردن غذای سالم می توان زندگی بهتر و سالم تری داشت.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;امروزه مشكلات رایجی در رژیم های غذایی ما وجود دارد از جمله&nbsp; :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">1)ما از غذاهای حاوی فیبر کافی بی بهره هستیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">2) به مقدار زیادی از شكر،كربو هیدرات های تصفیه شده و غذاهای فرآوری شده استفاده می کنیم <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">3) از اسیدهای چرب ترانس ( مثل غذاهای سرخ شده در روغن های هیدروژنه گیاهی ) بسیار استفاده می کنیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">4) از اسیدهای چرب ضروری و 3</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">omega-</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خیلی کم مصرف می کنیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">5) ما از مصرف غذاهایی که میزان کافی از ویتامین ها، مواد معدنی و عوامل ترانس مثل آنزیم ها را داشته باشند بی بهره هستیم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ارزش غذایی كلرلا</span></u></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><u><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا حاوی تقریبا</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">" </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;60% پروتئین به شكل اسید آمینه است. این مقدار پروتئین، بالاترین مقدار آن بین دیگر منابع تأمین كننده پروتئین چه حیوانی و چه گیاهی می باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">از میان 22 نوع مختلف اسید آمینه، 8 اسید آمینه ای كه بدن قادر به سنتز و ساخت آنها نیست، اسید آمینه های ضروری و 14 اسید آمینه ای كه بدن قادر به ساخت آنها می باشد، اسید آمینه های غیر ضروری نامیده می شوند. در صورت كمبود اسید امینه های ضروری، سایر اسید آمینه ها هم قادر به ایفای نقش حیاتی خود نیستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا بطور کلی حاوی 19 اسید امینه است كه شامل تمامی 8 اسید آمینه ضروری و همچنین 11 اسید آمینه غیر ضروری می باشد. به همین علت به عنوان یك منبع كامل پروتئین تلقی می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2013-08-22T13:22:36+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari مروری بر کلرلا http://chlorella.mihanblog.com/post/6 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:60.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language: FA">كلرلا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:60.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA">کامل ترین غذای سبز در دنیا </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 26.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: 61.85pt center 207.65pt"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">غنی ترین منبع <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: 61.85pt center 207.65pt"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلروفیل ، </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">DNA</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:26.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:26.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">RNA</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:26.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: 61.85pt center 207.65pt"><b><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در طبیعت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:36.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:219.75pt; height:211.5pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\alpha\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="chlorella_book_beth_lay_3d"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="293" height="282" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" v:shapes="_x0000_i1025"><!--[endif]--></span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:138pt; height:129pt'> <v:imagedata src="file:///C:\Users\alpha\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="bethley"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="184" height="172" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg" v:shapes="_x0000_i1026"><!--[endif]--></span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">نویسنده: </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">Bath</span></b></st1:city></st1:place><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"> M. LeY,&nbsp; Ph.D.</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">مقدمه :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا یک جلبك سبز تك سلولی ساکن آبهای شیرین است كه می تواند مجموعه ای عظیم ازمواد مغذی ضروری را تولید کند .كلرلا علاو ه براینکه به عنوان یک منبع غنی از پروتئین شناخته می شود ، حاوی اسید های چرب ضروری، كربو هیدرات ها، مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها، كلروفیل، &nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">RNA/DNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> وآنتی اكسیدان ها ومخصوصاً فیبر &nbsp;نیز می باشد و عامل منحصر بفرد </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (فاكتور رشدكلرلا) را نیز دارا است. به دلیل داشتن مواد ضروری برای حفظ سلامت بدن ، در پیشگیری از بیماریها و تجدید قوا در افراد خسته و بیمار و همچنین در ورزشكاران حرفه ای به عنوان یك مكمل غذایی كامل قابل استفاده است. در واقع كلرلا یك غذای سبز غنی است. به دلیل کامل بودن منابع غذایی كلرلا می توان&nbsp; آنرا به تنهایی به عنوان یک غذای کامل برای یك دوره طولانی استفاده نمود. محققان ناسا نیز در مورد استفاده از آن به عنوان غذای فضا نوردان در طول سفرهای فضایی تحقیقاتی داشته اند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرولا به چهاردلیل برای بدن انسان سودمند است :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l25 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA">1-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فراهم كردن یك ماده غذایی كامل برای حفظ تعادل در عملکرد بدن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l25 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA">2-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بالا بردن قدرت سیستم ایمنی بدن</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l25 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA">3-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سم زدایی از بدن (مخصوصاً حذف فلزات سنگین از بدن انسان)</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt; margin-bottom:0cm;margin-left:-18.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l25 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA">4-<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بالا بردن قدرت رشد سلولها وكم كردن سرعت پیرشدن سلولها</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">مروری بر تاریخچه كلرلا:<o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا یکی از قدیمی ترین گیاهان روی كره زمین است. کلرلا بالاترین میزان كلروفیل را در بین گیاهان شناخته شده جهان دارد که همین خصوصیت باعث ایجاد رنگ سبز تیره آن شده است . نام كلرلا بر گرفته از کلمه لاتین «</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">chlor</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به معنی سبز و«</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ella</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به معنی كوچك می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">با وجود اینکه كلرلا از زمان آغاز حیات بر روی كره زمین وجود داشته است و حتی کشف آن به سال 1890</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بوسیله میكرو بیولوژیست آلمانی به نام </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">M.W.Beijerinck </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;بر می گردد ولی تا سال1940 بطور جدی مورد مطالعه قرار نگرفت . پروفسور </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">Beijerinck</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; برای اولین بار کلرلا را در آزمایشگاه شخصی اش پرورش داد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ژاپن برای اولین بار در جهان برای گسترش تكنولوژی پرورش كلرلا پیشگام شد. کلرلا به دلیل داشتن دیواره سلولی سخت و نفوذناپذیر ، در صورت مصرف مستقیم سلول غیر قابل استفاده و مواد مغذی داخل آن غیر قابل دسترس می باشد. پروسه منحصر به فرد شكستن دیواره سلولی این گیاه در حالیكه مواد مغذی داخل سلول دست نخورده باقی بماند اولین بار به وسیله یك شركت ژاپنی با موفقیت انجام شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;امروزه كلرلا در داخل حوضچه های حاوی آب شیرین کشت داده می شود. اگر شرایط مطلوب نظیر اشعه آفتاب، آب خالص و هوای پاك برقرار باشد تكثیر این جلبك با سرعت چشمگیری انجام می شود و تعداد سلولها درعرض 20 الی 24 ساعت 4 برا بر می شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">فواید كلرلا برای بدن انسان در مطالعات كلینیكی بخوبی اثبات شده است. این گیاه در ژاپن به عنوان یك فاكتور در بالا بردن میزان سلامتی بدن بخوبی شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته و به عنوان اولین وغنی ترین مكمل غذایی دركشور ژاپن 10 میلیون مصرف كننده دارد. در واقع تعداد مصرف كنندگان كلرلا در ژاپن خیلی بیشتر از مصرف كنندگان ویتامین ث در آمریكا شمالی است. کلرلا که " جواهر سبز مشرق زمین " نیز نامیده می شود به درستی مستحق شهرتش یعنی کامل ترین غذای سبز دنیا می باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در ژاپن ، كلرلا بیشتر به عنوان یك غذای كامل مورد توجه قرار می گیرد تا یك مكمل غذایی. غذای كاملی كه عمدتاًَ برای تغذیه بدن انسان بعد از فعالیت های بدنی مورد استفاده قرار می گیرد و باعث سالم نگه داشتن بدن و افزایش طول عمر می شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">محبوبیت كلرلا به سرعت در آمریكا در حال افزایش است. مردم بخوبی دریافته اند كه زندگی در دنیایی مملو از مواد شیمیایی و آلوده كننده ، &nbsp;برروی سلامت انسان از طریق بهم زدن تعادل مواد حیاتی بدن ما ، تضعیف سیستم ایمنی بدن و كاهش میزان انرژی و افزایش استرس اثر می گذارد و بدن انسان را مستعد ابتلا به انواع بیماری ها می کند . كلرلا به عنوان یك غذای غنی توانایی سم زدایی و انرژی زایی داشته و بخاطر دارا بودن تمام مواد ضروری برای عملکرد صحیح بدن انسان ، به عنوان یك ماده مغذی قابل استفاده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><u><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا :&nbsp; مبانی پایه<o:p></o:p></span></u></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا یك جلبك تك سلولی میكروسكوپی ساکن آب های شیرین و با اندازه ای در حدود2</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">8 میكرون می باشد . شكل سلول آن عمدتاً دایره ای است. سایز وشكل این سلول بسیار نزدیك به گلبول قرمز انسان است. از نظر علمی این جلبك در دسته ریز جلبك های سبز دسته بندی می شود. شایع ترین گونه های آن دو نوع </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Pyrenoidosa</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Chlorella</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">Chlorella Vulgaris</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است. این دو دسته خیلی به هم شبیه بوده و در ادامه خواهیم دید که می توان آنها را یکسان دانست. بقیه اعضای خانواده كلرلا شامل جلبكهای </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ao-nori</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">Kelp-like Wakame</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Kombu</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بیشتر به عنوان غذا مورد توجه قرار گرفته اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">جلبك سبز از متنوع ترین گروه جلبك هاست كه شامل 7000 گونه است </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">این جلبك ها زیستگاه های مختلفی دارند . جلبك های سبز همانند گیاهان دیگر از دو نوع كلروفیل برای فتوسنتز و استفاده از نور خورشید وتبدیل آن به مواد مورد نیاز خود استفاده می كنند ؛ با این تفاوت كه این نوع از گیاهان دردر جه اول وابسته به آب هستند و در داخل محیط آبی غذای خود را می سازند و به همین دلیل به آنها جلبک گفته می شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کلرلا ریز جلبک تک سلولی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">بر خلاف بیشتر گیاهان که چند سلولی هستند ، کلرلا تك سلولی همین یک سلول برای ادامه زندگی و عملکردهای مختلف آن کفایت می کند و البته به همین دلیل هم با چشم غیر مسلح&nbsp; قابل رویت نمی باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کلرلا بسیار پر بار است<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در میان حیوانات و گیاهان دو نو ع تولید مثل شناخته شده است: جنسی و غیر جنسی. تكثیر كلرلا بصورت غیر جنسی انجام می شود. سلول كلرلای 3 میكرونی در خلال پروسه فتو سنتز به كمك نور خورشید و دی اكسید كربن در آب شیرین رشد می كند. وقتی اندازه سلول به 8 تا 10 میكرون رسید، هسته سلول 2 بار تقسیم شده و چهار هسته تولید می كند یعنی در در مدت 20 تا 24&nbsp; ساعت یك سلول مادر به 4 سلول جدید تبدیل می شود. یك سلول كلرلا در روز اول 4 سلول تولید می كند. در روز دوم 16 سلول و در روز سوم 64 سلول کامل تولید می شود و به همین ترتیب تولید مثل به پیش می رود . وزن 10 هزار تریلیون سلول معادل 20 تن است. هیچ گیاه دیگری در دنیا به سرعت كلرلا رشد نمی كند. به دلیل رشد فزاینده جمعیت در طول زمان و محدودیت منابع غذایی كره زمین ، این گیاه تك سلولی كه رشد سریع و چشم گیری دارد بطور گسترده به عنوان یك منبع غذایی در آینده مورد توجه قرار گرفته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به&nbsp; چهار طریق به بدن انسان سود می رساند :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">1 ) كلرلا یك تولیدکننده غذای متکی به تک سلول است <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">این گیاه حاوی میزان كافی از مواد غذایی ضروری برای بدن است. علاوه بر مواد مغذی ضروری حاوی منابع بسیار غنی از پروتئین، كربوهیدرات، اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی، ویتامین ها، كلروفیل، فیبر، آنتی اكسیدانها،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">DNA </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">و </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و همچنین منبع غنی از یك ماده منحصربفرد به نام فاكتور رشد كلرلا (</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و همچنین منبعی برای ترکیبات فیتو شیمیایی نیز می باشد. مواد مغذی موجود در كلرلا تمام نیازهای بدن برای حفظ سلامتی آن را برآورده می كنند. تمام این مواد باعث سلامت نگه داشتن بدن، پیشگیری از بیماریهاو افزودن قوای بدنی می شوند.&nbsp; به همین دلیل به آن غذای سبز نامحدود می گویند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا بطور مستقیم تمام 60 تریلیون سلول موجود در بدن ما را تغذیه می كند. سلول هایی که سازنده اجزای مختلف بدن ما هستند و برای عملکرد صحیح خود محتاج به مواد مغذی موجود در غذاها می باشند .با مصرف این گیاه تمام مواد مغذی و ویتامین هایی كه در غذای بسیاری از مردم وجود ندارد &nbsp;تامین می شود به همین دلیل یك مكمل غذایی ایده آل برای كل اعضای خانواده در سنین نوزادی، كودكی ، بزرگسالی و پیری محسوب می شود. همچنین این مكمل برای تمام حیوانات خانگی مفید است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">امروزه غذاهای فرآوری شده مورد استفاده در طول روز &nbsp;دیگر نمی تواند مواد مغذی مورد نیاز بدن را بطور كامل فراهم كند. باید برای بهره مندی از یك رژیم غذایی سالم دانه های گیاهی، حبوبات، میوه ها و سبزیجات را به رژیم غذایی روزانه اضافه کرد . امروزه بخاطر كم شدن منابع معدنی خاك های کشاورزی یا استفاده از روشهای پیچیده پرورش گیاهان و یا حمل و نقل و انبار كردن طولانی مدت خیلی از این منابع غذایی گیاهی دچار نقصان در میزان ویتامین های كلیدی، مواد معدنی و مواد مغذی مورد نیاز بدن می شوند . اما مواد غذایی موجود در كلرلا یك منبع غذایی غنی برای كسانی است كه از بیماریهای مختلف و ضعف عمومی بدن خود رنج می برند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">2 ) كلرلا باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">مؤثرترین راه برای پیشگیری و درمان بیماریها تقویت سیستم ایمنی بدن است. بسیاری از عفونت های ویروسی و بیماریهای ناگهانی در صورت سلامتی كامل سیستم دفاعی بدن و داشتن یه سیستم متابولیسم سالم به راحتی توسط بدن برطرف می شوند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا یكی از بهترین عوامل طبیعی برای تحریك و تقویت سیستم ایمنی بدن است و این موضوع یکی از شاخص ترین فواید آن است . سیستم ایمنی قوی و سالم عوامل بیماری زا را از بدن دور نگه می دارد و از بدن به خوبی در برابر بیماریها دفاع می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">جامعه علمی ژاپن كلرلا را به عنوان « اصلاح کننده پاسخ بیولوژیك بدن » می شناسند و معتقدند که کلرلا یک ماده كاملاً طبیعی برای تقویت سیستم ایمنی بدن است . مطالعات نشان داده اند كه كلرلا سیستم ایمنی افرادی که دچار ضعف قوای ایمنی هستند را&nbsp; تقویت میکند نظیر افرادی که تحت تاَ ثیر استرس بالا قرار دارند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">3 ) كلرلا باعث سم زدایی و پاک شدن بدن می شود<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">سم زدایی به معنی بیرون كردن عوامل سمی از بدن می باشد. بطور طبیعی تحت تاَثیر عوامل مختلف ، سموم مرتباً&nbsp; وارد بدن انسان می شوند . دسته ای از سموم از محیط خارج وارد بدن انسان می شوند مثل حشره كش ها، داروها ، سیگار و یا سمومی كه حاصل متابولیزه شدن مواد در بدن هستند مثل سمومی كه از متابولیزم مواد غیر ضروری در ناحیه کولون تولید می شوند.كلرلا باعث پاك سازی سموم و فلزات سنگین از بدن می شود. همچنین به بدن انسان در از بین بردن دی اكسین ها و مواد حاصل از شكسته شدن هورمونها كمك می كند.<b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">كلرلا به عنوان غنی ترین منبع طبیعی كلروفیل ( که یک پاک کننده قوی محسوب می شود ) با دیواره سلولی مملو از فیبر های ویژه ، به عنوان قوی ترین عامل سم زدایی بدن عمل می كند. این عمل كلرلا به كار كبد در عمل سم زدایی كمك كرده و باعث افزایش كارایی كبد نیز می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">4 ) كلرلا موجب رشد سلولها شده و از پیری سلولهای بدن جلوگیری می كند.<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">تمام فوایدی که عنوان شد باعث طولانی شدن عمر سلولها می شود و به همین دلیل است که در دنیای مدرن امروز کلرلا می تواند در محافظت از بدن ما موثر باشد و به مقاومت بدن در برابر بیماریها كمك كند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">علاوه بر تمام موارد ذكر شده كلرلا حاوی مقادیر زیاد از فاکتورهای ضد پیری است. از جمله این فاكتورهای مهم می توان به نوكلئیك اسیدهای </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">DNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و همچنین ترکیب منحصر به فرد کلرلا یعنی ‍</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ( فاکتور رشد کلرلا ) اشاره کرد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تنها عامل توجیه كننده رشد و تكثیر سریع سلولهای این جلبك می باشد.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در داخل بدن ما باعث بهتر شدن رشد و مرمت سلولهای پیر می شود .سلولهای بدن ما مرتباً تازه می شوند، با فراهم كردن تغذیه مناسب كه غنی از </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">DNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است این عمل بصورت خارق العاده ای بهتر انجام می گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:-18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2013-08-22T10:17:31+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari موارد مصرف http://chlorella.mihanblog.com/post/5 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">موارد مصرف :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تقویت حافظه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به درمان دیابت</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به بهبود زخم ها</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به رفع خستگی مزمن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به بهبود بیماری های کبدی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به درمان بیماری های آلرژیک</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کاهش عوارض ناخوشایند شیمی درمانی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به کاهش وزن در افراد تحت رژیم غذایی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پیشگیری از بروز سرطان به کمک ترکیبات آنتی اکسیدان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تقویت سیستم ایمنی (پیشگیری و کنترل بیماریهای ویروسی)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به رفع مشکلات گوارشی مانند یبوست، سندرم روده تحریک پذیر (</span><span dir="LTR">IBS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و...</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مکمل غذایی مناسب برای ورزشکاران جهت تامین پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی دیگر.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی از طریق کنترل فشار خون و کاهش کلسترول خون.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کمک به دفع سموم مختلف از بدن نظیر فلزات سنگین (سرب، جیوه و... )</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ناشی از آلودگی هوا و محیط های صنعتی.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مشخصه ها :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حاوی اسید های نوکلئیک (</span><span dir="LTR">DNA </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حاوی انواع ویتامین ها نظیر </span><span dir="LTR">A </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">E </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">C </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">B1 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">B12</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و...</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حاوی ترکیب منحصر به فرد فاکتور رشد کلرلا (</span><span dir="LTR">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">غنی از اسیدهای چرب ضروری کمیاب (</span><span dir="LTR">GLA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و امگا-3 )</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">سرشار از کلروفیل یا همان هموگلوبین گیاهی (خون سبز)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حاوی انواع مواد معدنی نظیر فسفر، منیزیم، آهن، روی و...</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر لوتئین، فیکوسیانین و...</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">دارای دیواره سلولی حاوی فیبر های ویژه با خاصیت سم زدایی از بدن.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">منبع غنی از پروتئین (تامین 8 اسید آمینه ضروری و 10 اسید آمینه غیر ضروری)</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نحوه مصرف :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">برای بزرگسالان دریافت 2 تا 3 گرم ( 12-8 عدد قرص 250 میلی گرمی ) در روز</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و در کودکان نصف تا یک چهارم این مقدار توصیه شده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بزرگسالان می توانند میزان دریافت کلرلا را به 4 تا 6 گرم</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و ورزشکاران به 10 تا 15 گرم در روز افزایش دهند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">کلرلا را می توانید در هر ساعتی از روز مصرف کنید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اما از آنجا که کلرلا دارای مصرف دوگانه می باشد،</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">اگر برای رژیم لاغری از آن استفاده می کنید پیشنهاد می شود که</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">این مکمل یک ساعت قبل از غذا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">جهت بهبود کارکرد دستگاه گوارش و افزایش هضم و جذب آن مصرف شود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و اگر برای افزایش وزن و درمان سوء تغذیه استفاده می شود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بهتر است یک ساعت بعد از غذا میل شود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ترکیبات (در 4 عدد قرص 250 میلی گرمی) :</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">در دوران بارداری و شیردهی با پزشک مشورت نمایید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">در صورت ابتلا به بیماری فنیل کتونوری(</span><span dir="LTR">PKU</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) قبل از مصرف با پزشک مشورت شود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">در صورت ابتلا به بیماری های اتوایمیون (نظیر آرتریت روماتوئید، </span><span dir="LTR">MS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، لوپوس و...)</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با پزشک مشورت نمایید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">نتیجه مطالعات متعدد نشان می دهد كه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مصرف ویتامین آ&nbsp; موجود در این جلبک باعث</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تقویت سیستم ایمنی شده</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و در پیشگیری از سرطان نقش بسزایی دارد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">كلرلا منبع غنی از آنتی اكسیدان،</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بتاكارتن و پیش ماده ویتامین آ است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; تحقیقات انجام شده در دانشگاه هاروارد نشان می دهد كه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">فعالیت ضد سرطانی عصاره جلبك هایی مانند كلرلا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بیشتر از بتاكارتن است. كلرلا علاوه بر بتاكارتن حاوی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">طیف وسیعی از كارتنوئیدهاست كه اثر ضد سرطانی دارند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">كلرلا علاوه بر اثر ضد سرطانی در پیشگیری&nbsp;&nbsp; و</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بهبود بیماری های مزمن نیز بسیار مؤثر است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">مطالعات متعددی در چین نشان داده است كه اثر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">كلرلا در پیشگیری از تبدیل شدن سلولهای پیش سرطانی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">به سلولهای سرطانی در بدن انسان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; بسیار بیشتر از بتاكارتن سنتتیك است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">علاوه بر بتاكارتن، كلرلا حاوی آنتی اكسیدانهایی نظیر</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">ویتامین ای و سی و سلنیوم ابتلا به</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بیماریهای كبدی و سرطان كبد را كاهش می دهد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">بر اساس مطالعه انجام شده در سال 1992 در كشور ژاپن</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">با مصرف كلرلا&nbsp; </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تعداد گلبولهای قرمز،</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">گلبولهای سفید،</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">پلاكت ها</span></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">و</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">آلبومین </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">افزایش پیدا می كند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">این یعنی بدن شما از سرطان مهلک خون در امان میماند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; توانایی كلرلا در افزایش آلبومین خون بسیار حیاتی است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; زیرا در بسیاری از افراد مبتلا به سرطان</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">میزان آلبومین خون&nbsp; بطور چشم گیری كاهش می یابد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">افراد مبتلا به سرطان باید</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin">تا سی گرم باید در روز کلرلا را مصرف کنند</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ین بیماری های بشر تبدیل شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p> text/html 2013-08-22T10:07:28+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari نکات مهم http://chlorella.mihanblog.com/post/4 <div style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183); text-align: justify;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">بر اساس مقالات علمی ارائه شده، محققان خواص بسیاری را برای جلبکهای خوراکی برشمرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیراشاره كرد</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">در بین انواع جلبکهای دریایی که بالغ بر 180گونه است، کلرلا، یک نوع جلبک سبز تک سلولی است که سالهاست در بسیاری از کشورها به عنوان ماده غذایی پرارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی امروزه از کلرلا بعنوان غذای فشرده و جیره غذایی برای کوهنوردان، گردشگران کویر، سربازان، نظامیان و حتی فضانوردان استفاده می‌شود. متاسفانه در کشور ما به رغم وجود تنوع زیستی، استفاده از جلبکهای خوراکی چندان شناخته شده نیست.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- بررسی‌های متعددی در اروپا، آمریکا و ژاپن نشان داده که کلرلا به بدن کمک می‌کند تا هیدروکربن و سموم فلزی را مانند جیوه، کادمیم، سرب، DDT و PCB دفع کند.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- میزان بالای کلروفیل آن برای رفع بوی نامطبوع دهان، بهبود وضعیت دستگاه گوارش و رفع یبوست موثر است. علاوه بر این،&nbsp;<font style="font-family: tahoma; direction: rtl;">كلروفیل در درمان كم خونی، نوع هیپوكروم چنان نقشی را ایفا می‌كند كه قرابت شیمیایی آن را با هموگلوبین (از لحاظ تاثیر و همكاری ) به خوبی توجیه می‌كند.</font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;"><font style="font-family: tahoma; direction: rtl;"></font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- کلرلا با تقویت سیستم دفاعی بدن مانع موفقیت ویروس‌ها، باکتری و مواد شیمیایی می‌شود.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- ‌کلرلا&nbsp;<font style="font-family: tahoma; direction: rtl;">خاصیت قلیایی دارد و به متعادل نگه داشتن PH بدن کمک می‌کند. به دلیل رعایت نشدن رژیم غذایی سالم مانند استفاده از فست فودها، غذاهای بیش از اندازه پخته شده، غذاهای فرآوری شده و نوشابه‌ها، میزان PH خون و مایعات بدن اغلب افراد متعادل نیست. اغلب بیماری‌ها در محیط اسیدی بیشتر بروز می‌کند اما در محیط قلیایی دوام نمی‌آورند.</font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;"><font style="font-family: tahoma; direction: rtl;"></font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- ید و آهن موجود در آن در عملکرد درست غده تیروئید موثر است.</font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;"></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">-&nbsp;<font style="font-family: tahoma; direction: rtl;">به شادابی و رنگ طبیعی مو کمک می‌کند.</font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;"><font style="font-family: tahoma; direction: rtl;"></font></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- برای سلامت پوست مفید است و پوست را در ترمیم عوارض اشعه ماورا بنفش خورشید یاری می‌دهد.</font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;"></font><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">- دار<font style="font-family: tahoma; direction: rtl;">ای درصد بالایی از انواع پروتئین و اسیدهای عالی ضروری است</font></font>.<br style="direction: rtl;"><div style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl;">-&nbsp;<b style="font-family: tahoma; direction: rtl;">چربی کلرلا بسیار اندك بوده و كم كالری است. از سوی دیگر با کنترل اشتها، در کنترل وزن بدن مفید است</b><b style="font-family: tahoma; direction: rtl;">.</b></font><br style="direction: rtl;"></div></div></div></div><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; background-color: rgb(253, 253, 183); font-weight: bold;"></font><br style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183);"><br style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183);"><font size="3" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; color: rgb(153, 0, 0); background-color: rgb(253, 253, 183); font-weight: bold;"><a href="http://forum.chatkon.com/index.php?topic=88069.msg593560#msg593560" style="font-family: tahoma; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">مصرف جلبکهای دریایی به بهبود بیماریها کمک می کند</a></font><br style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183);"><div style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183); text-align: justify;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">&nbsp; - یک متخصص غدد گفت: استفاده از نوع خاصی از جلبکهای دریایی به نام "کلرلا" به عنوان تکمیل کننده رژیم غذایی و همچنین ارتقای سلامتی و تسریع در بهبود بیماریها مفید است.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">مهر نوشت:</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">دکتر رحیم امداد در خصوص استفاده از جلبکهای دریایی گفت: امروزه استفاده از نوع خاصی از جلبکهای دریایی به نام "کلرلا" به عنوان غذایی کامل حاوی پروتئین، تمام اسید آمینه های ضروری، ویتامینها، مواد معدنی، اسیدهای چرب غیراشباع امگا و کلروفیل به عنوان عصاره سلامت در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم شده است.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">این متخصص غدد با اشاره به مزایای تغذیه ای این نوع جلبکها گفت: جلبکهای دریایی که امروزه به صورت پودر در دسترس بیماران قرار می گیرد، دارو نیستند بلکه تکمیل کننده رژیم غذایی افراد هستند که برای ارتقای سلامتی و تسریع بهبود بیماریها مفید است.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">وی استفاده از کلرلا را برای بیماران مبتلا به کولیت، دیابت و چاقی مفید دانست و افزود: در این شرایط حمایت تغذیه ای از بیماران و تلاش در جهت تغییر سبک زندگی این افراد بسیاری ضروری است و کلرلا یکی از فاکتورهای تاثیر گذار تلقی می شود.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">امداد، کلرلا را در تنظیم اشتهای افراد موثر دانست و افزود: بدون تردید جلبکهای سبز از قبیل کلرلا "قرصهای لاغری" نیستند که جلوی اشتها را بگیرند. کلرلا جلوگیری از اشتها نمی کند بلکه با تامین انرژی مواد مغذی مورد نیاز بدن در ماندگاری و ثبات رژیم غذایی فرد موثر است.</font><br style="direction: rtl;"><br style="direction: rtl;"><font size="2" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; direction: rtl; font-weight: bold;">این متخصص غدد، کلرلا را در کمک به تصفیه دستگاه گوارش مفید ارزیابی کرد و گفت: کلرلا به دلیل داشتن درصد بالایی از کلروفیل موجب تحریک حرکات دودی شکل دستگاه گوارش شده و زمینه را برای تصفیه این دستگاه پرکار بدن فراهم می سازد. بدون تردید هنگامی که دستگاه گوارش به خوبی کار کند بدن قادر خواهد بود مواد زائد که باعث افزایش وزن می شوند را دفع کند.</font><br style="direction: rtl;"></div><br style="direction: rtl; font-size: 12px; background-color: rgb(253, 253, 183);"> text/html 2013-08-22T10:05:52+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari نکات تغذیه‌ای جلبک کلرلا و تاثیر آن بر سلامت http://chlorella.mihanblog.com/post/3 <h2 style="margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 24px; text-transform: uppercase; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/nutritional1-tips-alga-chlorella.html" style="text-decoration: none; color: rgb(100, 124, 42);">نکات تغذیه‌ای جلبک کلرلا و تاثیر آن بر سلامت</a></h2><dl class="article-info" style="margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-size: 10px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 30px;"><dd class="category-name" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;">مجموعه:&nbsp;<a href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous.html" style="text-decoration: none; color: rgb(100, 124, 42); font-size: 11px;">داروهای گیاهی و طب سنتی</a></dd></dl><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px;"><a target="_blank" title="جلبک کلرلا,خواص جلبک کلرلا,خاصیت جلبک کلرلا" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/nutritional1-tips-alga-chlorella.html" style="text-decoration: none; color: rgb(100, 124, 42);"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/hee344.jpg" alt="جلبک کلرلا,خواص جلبک کلرلا,خاصیت جلبک کلرلا" title="جلبک کلرلا,خواص جلبک کلرلا,خاصیت جلبک کلرلا" style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; border-bottom-left-radius: 3px; border-bottom-right-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></a></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;جلبک کلرلا، یک جلبک تک سلولی است که در آب‌های تازه می‌روید. کلرلا به علت میزان بالای کلروفیل موجود در آن، بویی شبیه به علف یا چمن دارد. میزان کلروفیل در این جلبک از هر گیاه دیگری در دنیا بیشتر است.<br>این جلبک میلیاردها سال است که روی کره زمین وجود دارد و یکی از اولین غذاهای موجود در زمین بوده است.<br>فسیل‌هایی از کلرلا یافت شده که قدمت آن‌ها به سه میلیارد سال پیش باز می‌گردد. کلرلا یکی از سالم‌ترین غذاهاست.<br>&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 0);"><strong>کلرلا چگونه پرورش داده می‌شود؟</strong></span><br>کلرلا در استخرهای بزرگ آب تمیز پرورش می‌یابد. ابتدا آب استخر را یونیزه کرده، سپس از صافی عبور می‌دهند تا صاف و زلال شود. کلرلا هر 24 ساعت یک‌بار چهار برابر می‌شود و این نشانه خلوص ژنتیکی و تأثیر فوق‌العاده آن در سلامت انسان است. برای مثال، کلرلا باعث می‌شود که باکتری‌های مفید معده انسان به نام لاکتوباسیل‌ها چهار برابر سریع‌تر رشد کنند.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;آیا می‌توان هر نوع جلبکی را خورد؟</span></strong><br>بیش از 70000 نوع جلبک وجود دارد که بعضی از آن‌ها بسیار مغذی و بعضی بی‌نهایت سمی هستند. کلرلای آب شیرین یکی از انواع خاص جلبک است که خواص مفید فراوانی دارد.<br>&nbsp;<strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">این جلبک چه زمانی کشف شد؟</span></strong><br>کلرلا حدوداً اواخر قرن 19 میلادی کشف شد. در دهه 1940 ژاپنی‌ها شروع به مطالعه وسیع‌تر درباره آن کردند. شهرت امروزه کلرلا بیشتر مرهون تلاش آن‌ها برای شناخت این جلبک است. ژاپنی‌ها بیش از آنچه که آمریکاییان ویتامین C مصرف می‌کنند، جلبک کلرلا می‌خورند و این در حالی است که ویتامین C رایج‌ترین ویتامین مصرفی آمریکایی‌هاست. البته کلرلا قوی‌تر از یک غذای کامل یا هر مولتی ویتامین یا مکمل دیگر است.<br>&nbsp;<strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">کلرلا در کجا یافت می‌شود؟</span></strong><br>تایوان بزرگ‌ترین تولیدکننده جلبک کلرلا است و بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده آن کلرلا را با دقت بسیار از نظر خلوص و آلودگی باکتریایی آزمایش می‌کند. این شرکت تنها شرکت دنیاست که اجازه صدور جلبک کلرلا را به ژاپن دارد و مورد تأیید وزارت بهداشت ژاپن می‌باشد.<br>&nbsp;<strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">اثرات سودمند جلبک کلرلا چه هستند؟</span></strong><br>علاوه بر اینکه کلرلا تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن را دارد، سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت و آن را کاملاً سم‌زدایی می‌کند.<br><span style="color: rgb(51, 153, 0);"><strong>چقدر تحقیقات علمی در مورد جلبک کلرلا انجام شده است؟</strong></span><br>کلرلا یکی از مواد غذایی است که بیشترین تحقیقات علمی در مورد آن انجام شده است و بنا بر تصمیم ناسا یکی از اولین گیاهانی خواهد بود که در ایستگاه فضایی پرورش داده خواهد شد. تحقیقات در مورد این جلبک توسط دانشمندان، دانشگاه‌ها، صنایع خصوصی و تولیدکنندگان کلرلا انجام شده و تا جایی که به سلامت انسان مربوط می‌باشد، تا به حال حتی یک اثر منفی در مورد آن گزارش نشده است.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;کلرلا چه خواصی دارد؟</span></strong><br>اولین نتیجه مصرف کلرلا گوارش بهتر است؛ به خصوص اگر یبوست و دهان بدبو داشته باشید. هم یبوست و هم بوی بد دهان به راحتی با خوردن کلرلا برطرف می‌شود. برخی از خواص دیگر کلرلا نیاز به بررسی بیشتری دارد. به طور مثال گفته می‌شود که می‌تواند با فلزات سنگین و دیگر مواد صناعی ترکیب شده و آن‌ها را از جریان خون خارج کند؛ ولی برای اثبات این ادعا باید میزان فلزات سنگین خون را قبل و بعد از مصرف کلرلا اندازه گرفت. بسته به میزان مصرف کلرلا سه تا شش ماه طول می‌کشد که فلزات سنگین از خون خارج شوند.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;در چه ساعتی از روز می‌توان کلرلا را خورد؟</span></strong><br>در هر زمانی از شبانه‌روز می‌توان کلرلا را خورد. مقدار مورد نیاز بدن را می‌توان یکجا و یا طی چند نوبت در طول روز مصرف کرد، که البته شکل دوم بهتر است. توصیه می‌شود کلرلا را 30-20 دقیقه قبل از غذا میل کنید، زیرا به هضم غذا و جذب مواد مغذی کمک می‌کند. صبح نیز زمان خوبی برای مصرف کلرلا است؛ ولی هرگز آن را بلافاصله قبل یا بعد از قهوه یا نوشابه نخورید، زیرا کافئین بی‌نهایت برای هضم و گوارش آن مضر است.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;چرا بهتر است کلرلا را نزدیک زمان غذا خورد؟</span></strong><br>از آنجا که کلرلا باعث می‌شود که باکتری‌های معده، موسوم به لاکتوباسیل‌ها، چهار برابر سریع‌تر از معمول تکثیر شوند، خوردن کلرلا نزدیک زمان غذا، موجب می‌گردد که گوارش بهتر انجام شود و جذب مواد مغذی نیز افزایش یابد.<br>کاهش آنزیم‌های گوارشی و کمبود اسیدکلریدریک معده از جذب مواد مغذی جلوگیری می‌کند. کمبود مزمن مواد مغذی و تشکیل و تجمع مواد سمی در بدن و مغز یکی از فاکتورهای مهمی است که برای سلامتی همه افراد و به خصوص سالمندان مشکلاتی ایجاد می‌کند. برای مثال، در نمونه‌های مغز تمام افراد مبتلا به آلزایمر سطح بالایی از آلومینیوم مشاهده شده است.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;آیا کلرلا در مبارزه با سرطان موثر است؟</span></strong><br>اینترفرون یکی از بزرگ‌ترین دفاع‌های طبیعی بدن علیه سرطان است و مشخص شده که کلرلا تولید اینترفرون را افزایش می‌دهد. یکی از راه‌های مبارزه با سرطان استفاده از عناصری است که تولید و فعالیت ماکروفاژها را تحریک می‌کنند. اینترفرون یکی از ترشحات طبیعی بدن است که به نظر می‌رسد تحریک‌کننده ماکروفاژها باشد. کلرلا با افزایش اینترفرون باعث تحریک فعالیت سلول‌های T و ماکروفاژها شده و توانایی سیستم ایمنی بدن را در مبارزه با سرطان و مهاجمان بیگانه از قبیل باکتری‌ها، ویروس‌ها، مواد شیمیایی و پروتئین‌های بیگانه افزایش می‌دهد. البته درمان سرطان مبحثی پیچیده است که نیاز به بررسی و تحقیق بسیاری دارد.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;آیا می‌توان کلرلا را به صورت موضعی استفاده کرد؟</span></strong><br>می‌توان پودر کلرلا را با کمی آب مخلوط کرد و روی بریدگی‌ها و خراش‌ها مالید. عامل رشدی که در کلرلا وجود دارد باعث تأثیر مثبت آن در بافت پوست و درمان سریع‌تر آن می‌شود. اگر کسی یک سال به طور مرتب از کلرلا استفاده کند، حتی بدون استفاده موضعی از کلرلا، تأثیر آن را در بهبود زخم‌ها و بریدگی‌ها مشاهده خواهد کرد.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;مواد مغذی موجود در کلرلا چه هستند؟</span></strong><br>آمینواسیدها (پروتئین)، آنزیم‌ها (از جمله آنزیم پپسین برای گوارش)، ویتامین‌ها، موادمعدنی و کربوهیدرات‌ها از مواد تشکیل‌دهنده کلرلا می‌باشند. 60 درصد کلرلا را پروتئین تشکیل می‌دهد که به صورت اسیدهای آمینه می‌باشند. 18 تا 22 نوع آمینواسید شناخته شده در کلرلا وجود دارد. پروتئین کلرلا ارزشمندتر از سایر منابع پروتئینی از قبیل گوشت، ماهی و تخم‌مرغ است، زیرا پروتئین این مواد از نوع ثانویه است؛ به این معنا که آمینواسیدها تبدیل به پروتئین شده‌اند و بافت تخم‌مرغ و گوشت را تشکیل داده‌اند.<br>وقتی ما غذاهایی چون گوشت را می‌خوریم، بدن ما پروتئین را می‌شکند و به آمینواسید تبدیل می‌کند؛ در حالی که با مصرف کلرلا آمینواسید مستقیماً وارد بدن می‌شود. به جز کلرلا و اسپیرولینا هیچ منبع طبیعی پروتئین دیگری وجود ندارد که چنین آرایه کامل و متعادلی از آمینواسیدها داشته باشد.<br>آیا همزمان با مصرف کلرلا باید ویتامین نیز استفاده کرد؟<br>استفاده از مولتی ویتامین همزمان با کلرلا زیانی ندارد؛ ولی نیاز به این کار هم نیست. کلرلا طیف وسیعی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و آنزیم‌ها را دارد.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">آیا کلرلا نوع دیگری از ویتامین‌هاست؟</span></strong><br>خیر، کلرلا یک نوع غذا است و با ویتامین‌ها تفاوت دارد. گرچه انواع گوناگونی از ویتامین، مواد معدنی و آنزیم‌ها در آن موجود می‌باشد، از بسیاری جهات از مکمل‌های ویتامینی مفیدتر و برتر است؛ زیرا کلرلا طبیعی است و ویتامین‌ها و مواد معدنی و آمینواسیدهای آن به طور طبیعی در یکدیگر آمیخته شده‌اند؛ ولی قرص‌های ویتامین، مخلوطی از کنسانتره و اسانس هستند که به طور مصنوعی با یکدیگر ترکیب شده‌اند. فرمول آن‌ها فقط روی کاغذ با فرمول ویتامین‌های طبیعی مشابه است. غذاهایی همچون کلرلا میزان چشمگیری از مواد مغذی را که به طور طبیعی متعادل شده‌اند، در اختیار بدن قرار می‌دهد که هرگز در بدن تجمع نمی‌کنند و مسموم‌کننده نیستند.<br><strong><span style="color: rgb(51, 153, 0);">&nbsp;عامل رشد کلرلا چیست؟</span></strong><br>عامل رشد کلرلا مخلوطی از RNA، DNA، آمینواسید، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. این ماده باعث رشد سریع‌تر کودکان می‌شود و سیستم ایمنی بزرگسالان را تقویت می‌کند.</p><div><br></div> text/html 2013-08-22T10:02:15+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari کلرلا http://chlorella.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">کلرلا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کلرلا چیست ؟</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;"><br> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">کلرلانوعی جلبک سبز تک سلولی و ساکن آبهای شیرین است. مصرف آن قدمتی بالغ بر 5/2 میلیارد سال دارد </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">و امروزه در بسیاری از کشور های اروپایی و آسیایی جهت</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"> تولید مکمل های غذایی از آن </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Mitra&quot;">استفاده می شود</span><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">. کلرلا حاوی بیشترین میزان کلروفیل در بین تمام گونه های گیاهی شناخته شده است. این جلبک بدلیل محتوای غنی و کامل خود، کمبودهای احتمالی در رژیم غذایی را</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از طریق</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"> تامین </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پروتئین، فیبر، ویتامینها</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;2 Mitra&quot;">، عناصر معدنی و... جبران می کند؛ به همین دلیل </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">می توان از آن به تنهایی به عنوان یک غذای کامل برای یك دوره طولانی </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">مدت استفاده نمود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">. یکی از رایج ترین گونه های این جلبک که در تهیه و ساخت مکمل های غذایی بکار می رود، گونه</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Chlorella Vulgaris</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">است. محصول این شرکت حاوی 100% </span><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">Chlorella Vulgaris</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بوده و هیچ گونه ماده افزودنی در فرایند قرص سازی و بسته بندی آن به کار نرفته است. <b><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">ویژگیهای تغذیه ای کلرلا</span></b></p><div align="right"><br> </div> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">منبع غنی از پروتئین</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">(تامین 8 اسید آمینه ضروری و 10 اسید آمینه غیر ضروری)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA">دارای دیواره سلولی حاوی فیبر های ویژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">با </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">خاصیت سم زدایی از بدن</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">حاوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">انواع ویتامین ها نظیر </span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;">A</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">B1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">B12</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">و...</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">حاوی انواع مواد معدنی نظیر فسفر، منیزیم، آهن، روی و...</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">منبع غنی از اسیدهای چرب ضروری کمیاب</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">سرشار از </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">اسیدهای نوکلئیک (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;">DNA,RNA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر لوتئین، فیکوسیانین و...</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">حاوی ترکیب منحصر به فرد فاکتور رشد کلرلا (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 54.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">سرشار از کلروفیل یا همان هموگلوبین گیاهی(خون</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"> سبز)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">موارد مصرف کلرلا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">محتوای غنی و کامل کلرلا باعث شده است که به این جلبک لقب کامل ترین غذای سبز دنیا داده شود. کلرلا دارای اثرات پیشگیری کننده و کمک درمانی مختلفی نیز می باشد.اثراتی نظیر :</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">تقویت حافظه </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به درمان دیابت</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به بهبود زخم ها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;">کمک به رفع خستگی مزمن</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به بهبود بیماریهای کبدی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به درمان بیماری های آلرژیک</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کاهش عوارض ناخوشایند شیمی درمانی </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به کاهش وزن در افراد تحت رژیم لاغری</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پیشگیری از بروز سرطان به کمک ترکیبات آنتی اکسیدانی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">تقویت سیستم ایمنی (پیشگیری و کنترل بیماریهای ویروسی)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به رفع مشکلات گوارشی مانند یبوست، سندرم روده تحریک پذیر (</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: FA">IBS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و ....</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">مکمل غذایی مناسب برای ورزشکاران جهت تامین پروتئین، ویتامین ها و مواد مغذی دیگر </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: right; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی از طریق کنترل فشار خون و کاهش کلسترول خون </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 54pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-bidi-language:FA"><img width="13" height="13" src="file:///C:/Users/alpha/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" alt="*"><span style="font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">کمک به دفع سموم مختلف از بدن نظیر فلزات سنگین(سرب، جیوه و ...) ناشی ازآلودگی هوا و محیط های صنعتی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">میزان مصرف روزانه کلرلا</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">برای بزرگسالان دریافت 2 تا 3 گرم (12- 8 عدد قرص 250 میلی گرمی) در روز و در كودكان نصف تا یك چهارم این مقدار توصیه شده است. بزرگسالان می توانند میزان دریافت کلرلا را به 4 تا 6 گرم و ورزشکاران به 10 تا 15 گرم در روز&nbsp; افزایش دهند. این مکمل را می توانید در هر ساعتی از روز مصرف كنید؛ اما از آنجا که کلرلا دارای مصرفه دوگانه می باشد، اگر برای رژیم لاغری از آن استفاده می کنید پیشنهاد می شود که این مکمل یک ساعت قبل از غذا جهت بهبود كاركرد دستگاه گوارش و افزایش هضم و جذب آن مصرف شود و اگر برای افزایش وزن و درمان سوء تغذیه استفاده می شود بهتر است یک ساعت بعد از غذا میل شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">شرایط نگهداری <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">در جای خشک و خنک ، دور از نور و تابش خورشید و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.<o:p></o:p></span></p> text/html 2013-08-22T09:55:49+01:00 chlorella.mihanblog.com alireza rastegari کلرلا چیست http://chlorella.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">کلرلا</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"> چیست ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">کلرلا نوعی جلبک سبز تک سلولی است که بدلیل محتوای غنی و کامل خود، کمبودهای احتمالی در رژیم غذایی را</span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> از طریق</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"> تامین </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">پروتئین، فیبر، ویتامینها</span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;2 Mitra&quot;">، عناصر معدنی و سایر مواد مغذی جبران می کند</span><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">ویژگیهای تغذیه ای کلرلا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">منبع غنی از پروتئین</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">(تامین 8 اسید آمینه ضروری و 10 اسید آمینه غیر ضروری)</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">دارای دیواره سلولی حاوی فیبر های ویژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">با </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">خاصیت سم زدایی از بدن</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">حاوی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">انواع ویتامین ها و </span><span lang="FA" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">مواد معدنی </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">منبع غنی از اسیدهای چرب ضروری و کمیاب</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">حاوی ترکیبات آنتی اکسیدان نظیر لوتئین، فیکوسیانین و...</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;2 Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">حاوی ترکیب منحصر به فرد فاکتور رشد کلرلا (</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;">CGF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR" style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;2 Mitra&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;2 Mitra&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">سرشار از کلروفیل یا همان هموگلوبین گیاهی(خون</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"> سبز)</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">کاربردهای کلرلا<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;">کمک به رفع خستگی مزمن</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">کاهش قند خون و کمک به درمان دیابت<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">کمک به کاهش وزن در افراد تحت رژیم لاغری<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;mso-layout-grid-align: none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">تقویت حافظه و پیشگیری از بیماری فراموشی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">کمک به حفظ سلامت کبد و بهبود بیماریهای کبدی</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پیشگیری از بروز سرطان و کاهش عوارض ناخوشایند شیمی درمانی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">کمک به سم زدایی از بدن ناشی ازآلودگی هوا و محیط های صنعتی </span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">کمک به رفع مشکلات گوارشی مانند یبوست، سندرم روده تحریک پذیر (</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language:FA">IBS</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و ....</span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی از طریق کنترل فشار خون و کاهش کلسترول خون </span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Mitra&quot;;mso-bidi-language:FA">میزان مصرف روزانه کلرلا</span></b><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;; mso-bidi-language:FA">برای بزرگسالان دریافت 2 تا 3 گرم در روز و در كودكان نصف تا یك چهارم این مقدار توصیه شده است</span><span lang="FA" style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p>